මල නොබැඳෙන වානේ පයිප්ප

  • Seamless steel pipe

    මැහුම් රහිත වානේ පයිප්ප

    මැහුම් රහිත වානේ පයිප්පයක් යනු මැහුම් හෝ වෑල්ඩින් රහිත සන්ධියකි. මැහුම් රහිත වානේ පයිප්ප යනු නල අංශයක් හෝ කුහර සිලින්ඩරයකි. - ද්‍රව සහ වායූන් (තරල), පොහොර, කුඩු, කුඩු සහ කුඩා ids න ද්‍රව්‍යවල ස්කන්ධය. අපගේ බාධාවකින් තොරව වානේ පයිප්ප නිෂ්පාදනය දැඩි ලෙස නියාමනය කර ඇති අතර අප විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද සියලුම පයිප්ප ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව පරීක්ෂා කර ඇති අතර අප විසින් ඉහළම නිෂ්පාදන පමණක් සපයනු ලැබේ.